جزوه میکروسکوپ های الکترونی (فارسی)

جزوه کاملی که انواع میکروسکپ الکترونی را معرفی میکند. بسیار کاربردی برای دانشجویان و علاقه مندان

فهرست این جزوه

1 ………………………………………………………………………………………………. (TEM) ميكروسكوپ الكترون عبوري
3 ………………………………………………………………………………………………..(SEM) ميكروسكوپ الكترون روبشي
5 …………………………………………………………………………………………….(ESEM) ميكروسكوپ الكترون محيطي
7………………………………………………………………………………..(SPM) ميكروسكوپ پروب روبشي
8…………………………………………………………………………….(STM) ميكروسكوپ روبشي تونل زني
11……………………………………………………………………………..(SCM) ميكروسكوپ خازني روبشي
ميكروسكوپ نيروي اتمي………………………………………………………………………………………………………………… 11
18 …………………………………………………………………………………….. (EFM) ميكروسكوپ نيروي الكترواستاتيك
18……………………………………………………………………………( SVM) ميكروسكوپ ولتاژي روبشي
19 ……………………………………………………………………………………. (KPFM) ميكروسكوپ نيروي پروب كلوين
20 …………………………………………………………………………………………….(FMM) ميكروسكوپ مدولاسيون نيرو
20 …………………………………………………………………………………………..(SThM) ميكروسكوپ گرمايي پيمايشي
20 ……………………………………………………………………….. (SNOM) ميكروسكوپ نوري پيمايشي ميدان نزديك
21 …………………………………………………………………………………………..( MFM) ميكروسكوپ نيروي مغناطيسي

21
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي ………………………………………………………………………… 21
22 ……………………………………………………………………………………………………………… (XRD) پراش اشعه ايكس
22 ………………………………………………………………………………….. (NMR) طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته اي
طيف سنجي موزبائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 23
روش هاي مبتني بر الكترون……………………………………………………………………………………………. 23
23 ………………………………………………………………………………… (THEED) انكسار الكترون هاي پرانرژي انتقالي
23 ……………………………………………………………………………………………. (LEED) پراش الكترون هاي كم انرژي
24 ………………………………………………………………………………. (RHEED) پراش الكترون هاي پرانرژي انعكاسي
روش هاي تعيين اندازه و سطح ويژه ذرات………………………………………………………….. 24
روش هاي مبتني بر نوترون …………………………………………………………………………………………….. 24
24 …………………………………………………………………………………..(SANS) روش پخش نوترون با زوايه كوچك
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي ………………………………………………………………………… 24
24 ………………………………………………………………………………………………..( SALS) پخش نور با زاويه كوچك
25 ……………………………………………………………………………………. (SAXS) پخش اشعه ايكس با زاويه كوچك
25 …………………………………………………………………………………………………….(PCS) طيف سنجي ارتباط فوتوني
روش هاي مبتني بر جذب سطحي……………………………………………………………………………………. 25
روش اپي فانيومتر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
25 …………………………………………………………………………………………………………………………………..BET آناليز
26 …………………………………………………………………………………………………………… (CPC) محاسبه تراكم ذرات
26 ………………………………………………………………………………………………………..(FFF) جداسازي جريان ميداني
روش هاي مبتني بر بارالكتريكي ……………………………………………………………………………………… 26
26 ………………………………………………………………………………………………… (SMPS) اندازه گيري تحرك ذرات
27 ……………………………………………………………………………………………………. (DMA) آناليز حركت ديفرانسيل
آناليز پيوندي………………………………………………………………………………………………… 27
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي ………………………………………………………………………… 27
27 …………………………………………………………………………………………….(FTIR, NiR) طيف سنجي مادون قرمز
طيف سنجي رامان …………………………………………………………………………………………………………………………… 28
29 …………………………………………………………………………….(ESCA) طيف سنجي الكتروني براي آناليز شيميايي
آناليز عنصري ………………………………………………………………………………………………… 31
روش هاي مبتني بريون………………………………………………………………………………………………….. 31
31 ……………………………………………………………………………………………………..(GDS) طيف سنجي تخليه نوراني
32 ……………………………………………………………………………………………………………………(IBA) آناليز پرتويوني
35 …………………………………………………………………………………………………………(FIB) روش پرتو يوني متمركز
36 ………………………………………………………………………………………………(SIMS) طيف سنجي جرمي يون ثانويه
روش هاي كلاسيك…………………………………………………………………………………………………….. 37
آناليز كلاسيك عناصر…………………………………………………………………………………………………………………….. 37
روش هاي مبتني بر الكترون……………………………………………………………………………………………. 38
38 …………………………………………………………………………………………………… (AES) طيف سنجي الكترون اوژه
39 …………………………………………………………………………………….. (EELS) طيف سنجي كاهش انرژي الكترون
39 …………………………………………………………………………………………. (EPMA) ميكرون آناليز پروب الكتروني
روش هاي جداسازي……………………………………………………………………………………….. 40
روش هاي مبتني بر جذب سطحي……………………………………………………………………………………. 40
40 …………………………………………………………………………………………………………….(GC) كروماتوگرافي گازي
42 ……………………………………………………………………………………….(HPLC) كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

دانلود کامل