جزوه میکروسکوپ های الکترونی (فارسی)

جزوه کاملی که انواع میکروسکپ الکترونی را معرفی میکند. بسیار کاربردی برای دانشجویان و علاقه مندان

فهرست این جزوه

1 ………………………………………………………………………………………………. (TEM) میکروسکوپ الکترون عبوری
3 ………………………………………………………………………………………………..(SEM) میکروسکوپ الکترون روبشی
5 …………………………………………………………………………………………….(ESEM) میکروسکوپ الکترون محیطی
7………………………………………………………………………………..(SPM) میکروسکوپ پروب روبشی
8…………………………………………………………………………….(STM) میکروسکوپ روبشی تونل زنی
11……………………………………………………………………………..(SCM) میکروسکوپ خازنی روبشی
میکروسکوپ نیروی اتمی………………………………………………………………………………………………………………… 11
18 …………………………………………………………………………………….. (EFM) میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک
18……………………………………………………………………………( SVM) میکروسکوپ ولتاژی روبشی
19 ……………………………………………………………………………………. (KPFM) میکروسکوپ نیروی پروب کلوین
20 …………………………………………………………………………………………….(FMM) میکروسکوپ مدولاسیون نیرو
20 …………………………………………………………………………………………..(SThM) میکروسکوپ گرمایی پیمایشی
20 ……………………………………………………………………….. (SNOM) میکروسکوپ نوری پیمایشی میدان نزدیک
21 …………………………………………………………………………………………..( MFM) میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

21
روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ………………………………………………………………………… 21
22 ……………………………………………………………………………………………………………… (XRD) پراش اشعه ایکس
22 ………………………………………………………………………………….. (NMR) طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای
طیف سنجی موزبائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 23
روش های مبتنی بر الکترون……………………………………………………………………………………………. 23
23 ………………………………………………………………………………… (THEED) انکسار الکترون های پرانرژی انتقالی
23 ……………………………………………………………………………………………. (LEED) پراش الکترون های کم انرژی
24 ………………………………………………………………………………. (RHEED) پراش الکترون های پرانرژی انعکاسی
روش های تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات………………………………………………………….. 24
روش های مبتنی بر نوترون …………………………………………………………………………………………….. 24
24 …………………………………………………………………………………..(SANS) روش پخش نوترون با زوایه کوچک
روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ………………………………………………………………………… 24
24 ………………………………………………………………………………………………..( SALS) پخش نور با زاویه کوچک
25 ……………………………………………………………………………………. (SAXS) پخش اشعه ایکس با زاویه کوچک
25 …………………………………………………………………………………………………….(PCS) طیف سنجی ارتباط فوتونی
روش های مبتنی بر جذب سطحی……………………………………………………………………………………. 25
روش اپی فانیومتر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
25 …………………………………………………………………………………………………………………………………..BET آنالیز
26 …………………………………………………………………………………………………………… (CPC) محاسبه تراکم ذرات
26 ………………………………………………………………………………………………………..(FFF) جداسازی جریان میدانی
روش های مبتنی بر بارالکتریکی ……………………………………………………………………………………… 26
26 ………………………………………………………………………………………………… (SMPS) اندازه گیری تحرک ذرات
27 ……………………………………………………………………………………………………. (DMA) آنالیز حرکت دیفرانسیل
آنالیز پیوندی………………………………………………………………………………………………… 27
روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ………………………………………………………………………… 27
27 …………………………………………………………………………………………….(FTIR, NiR) طیف سنجی مادون قرمز
طیف سنجی رامان …………………………………………………………………………………………………………………………… 28
29 …………………………………………………………………………….(ESCA) طیف سنجی الکترونی برای آنالیز شیمیایی
آنالیز عنصری ………………………………………………………………………………………………… 31
روش های مبتنی بریون………………………………………………………………………………………………….. 31
31 ……………………………………………………………………………………………………..(GDS) طیف سنجی تخلیه نورانی
32 ……………………………………………………………………………………………………………………(IBA) آنالیز پرتویونی
35 …………………………………………………………………………………………………………(FIB) روش پرتو یونی متمرکز
36 ………………………………………………………………………………………………(SIMS) طیف سنجی جرمی یون ثانویه
روش های کلاسیک…………………………………………………………………………………………………….. 37
آنالیز کلاسیک عناصر…………………………………………………………………………………………………………………….. 37
روش های مبتنی بر الکترون……………………………………………………………………………………………. 38
38 …………………………………………………………………………………………………… (AES) طیف سنجی الکترون اوژه
39 …………………………………………………………………………………….. (EELS) طیف سنجی کاهش انرژی الکترون
39 …………………………………………………………………………………………. (EPMA) میکرون آنالیز پروب الکترونی
روش های جداسازی……………………………………………………………………………………….. 40
روش های مبتنی بر جذب سطحی……………………………………………………………………………………. 40
40 …………………………………………………………………………………………………………….(GC) کروماتوگرافی گازی
42 ……………………………………………………………………………………….(HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دانلود کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *