الکتروپولیش آلومینیوم 

در این کلیپ فرآیند الکتروپولیش قطعه آلومینیوم شرح داده می شود.